Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zapomenuté heslo

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2021.

Obchodní podmínky společnosti MUSIC - PARK.CZ s.r.o.
se sídlem Dukelská 120/8, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 03481344
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85017
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.music-park.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MUSIC - PARK.CZ s.r.o. se sídlem Dukelská 120/8, 682 01 Vyškov, identifikační číslo: 03481344 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85017 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.music-park.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.music-park.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  * v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; Jiné způsoby úhrady objednaného zboží jsou možné po individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží. O odstoupení od smlouvy informuje kupující prodávajícího e-mailem.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zasláno zpět prodávajícímu do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude příjmuto. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a kompletní a, je-li to možné, v původním obalu.

  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu, nejpozději však do 14 dnů po obdržení vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

  5.5 Kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné od prodávajícího ke kupujícímu ve výši nejlevnější varianty poštovného nabízeného prodávajícím. Náklady spojené s dopravou zboží od kupujícího k prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy kupující.

  5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Jiráskova 5, 682 01 Vyškov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

  8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  9.1. Správce osobních údajů
  Společnost MUSIC - PARK.CZ s.r.o. se sídlem Dukelská 120/8, 682 01 Vyškov je správcem osobních údajů kupujícího poskytnutých či shromážděných na webových stránkách nebo v kontaktních emailech. Kupující může prodávajícího kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 517 333 993, e-mailem na adrese velkoobchod@music-park.cz nebo poštou na adrese Music-Park s.r.o, Jiráskova 5, 682 01 Vyškov.

  9.2. Příjemci osobních údajů
  Pokud není uvedeno jinak, tak osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající spolu se smluvními partnery, kteří mu poskytují buď prostředky k jejich zpracování anebo pomáhají s vyřizováním vašich požadavků jako objednávky, reklamace, stížnosti anebo s marketingovými aktivitami.

  9.3. Smluvní partneři
  - poštovní a přepravní společnost
  - provozovatel platební brány pro nákup on-line
  - banky pro příjem plateb objednávek placených převodem
  - zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby
  - externí účetní
  - externí advokátní kancelář
  - internetové porovnávače cen

  9.4. music-park.cz web profil “Můj účet”
  Pro uložení nákupního seznamu anebo hodnocení eshopu potřebuje mít kupující vytvořený účet na webu music-park.cz na základě jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři. Pokud kupující v souvislosti s hodnocením sdělí svou e-mailovou adresu, tak dává souhlas s tím, být kontaktován ohledně uděleného hodnocení a jiných administrativních záležitostí souvisejících s touto službou. Osobní údaje kupujícího pak budou zpracovávány až do jeho odvolání, tedy do zrušení účtu, nebo 1 rok od jeho posledního použití.

  9.5. Nákup on-line
  Produkty si kupující můžete objednat on-line. Za tímto účelem od něj budou vyžádány nezbytné osobní údaje, bez jejichž poskytnutí nebude možné uzavřít smluvní vztah a tedy zboží objednat. Osobní údaje uvedené v objednávce budou zpracovávány také smluvními partnery zajišťujícími nejen chod on-line obchodu, ale i případně doručení zboží k rukám kupujícího. Platba on-line a převodem bude zpracována smluvním partnerem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k vyřízení objednávky a dále k plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

  9.6. Reklamace
  Reklamaci je možné podat e-mailem. Prodávající si vyžádá nezbytné osobní údaje k jejímu vyřízení a k případnému kontaktování v této souvislosti. K osobním údajům kupujícího mohou mít přístup i smluvní partneři prodávajícího (např. doprava, externí účetní atd.), pokud je potřeba jejich součinnost. Doba zpracování osobních údajů bude do 1 roku po uzavření reklamačního jednání.

  9.7. Dotaz
  Kupující často kladou dotazy ohledně produktů a služeb e-mailem anebo telefonicky, kdy je potřeba uvést alespoň kontakt, na který je možné poskytnout odpověď. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu 3 měsíců od odeslání odpovědi.

  9.8. Doprava objednaného zboží
  Objednané zboží je zasíláno přepravními společnostmi. Pro tento účel si prodávající vyžádá osobní údaje nezbytné k uzavření objednávky, tj. smlouvy, a k dopravě zboží na adresu kupujícího, kterou zajišťuje smluvní partner. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. reklamace). 9.9 Marketingová komunikace Jestliže kupujícího zajímají novinky o produktech, službách a akcích nabízených prodávajícím, pak se může přihlásit k odběru takových novinek a tak udělí svůj souhlas být informován prostřednictvím e-mailu, případně instatních zpráv (např. Messenger) nebo SMS podle toho, co si vybere za komunikační kanál(y). Jeho osobní údaje budou zpracovávány, a to po dobu do jeho odvolání. Kupující má právo kdykoliv odvolat tento souhlas.

  9.10 Archivace účetních dokladů
  Osobní údaje kupujícího budou pracovávány po dobu, po kterou bude prodávající poskytovat jeho služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Po skončení plnění vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt budou osobní údaje kupujícího bezpečně a důkladně zlikvidovány, a to jak ty listinné tak elektronické.

  9.11 Práva kupujícího
  Kupující má právo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem. Kupující má právo na přenositelnost údajů, které poskytl na základě jeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu.

  Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů před odvoláním souhlasu.

  Všechna práva kupujícího lze uplatnit na e-mailové adrese velkoobchod@music-park.cz. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ

  11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiráskova 5, 682 01 Vyškov, adresa elektronické pošty velkoobchod@music-park.cz , telefon +420 517 333 993.

  Ve Vyškově dne 1. 1. 2021