Zapomenuté heslo

Reklamační řád firmy MUSIC – PARK.CZ s.r.o.

Všeobecná ustanovení

 1. 1.    Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):
  1. 1.    Prodávající: společnost MUSIC – PARK.CZ, s.r.o., se sídlem Dukelská 120 / 8, 682 01 Vyškov, IČO 03481344
  2. 2.    Kupující: fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.
  3. 3.    Dealer: kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem dalšího prodeje
  4. 4.    Výrobek/zboží: výrobkem se rozumí produkty vyrobené prodávajícím nebo výrobky třetích osob (nejsou vyrobeny ani sestaveny prodávajícím) dodávané prodávajícím.
  5. 2.    Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
  6. 3.    Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace zboží a služeb dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.
  7. 4.    Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti MUSIC – PARK.CZ s.r.o. a jehož reklamace je uplatňována v záruční době.
  8. 5.    Kupující přebírá současně se zbožím doklad o zakoupené věci, který slouží jako záruční doklad, pokud se nejedná o výrobek, ke kterému je vystaven výrobcem záruční list.
  9. 6.    Souhlas se záručními podmínkami a předáním zboží potvrzuje kupující podpisem při převzetí zásilky. Tímto podpisem také stvrzuje, že prodávané zboží je shodné s kupním dokladem a je bez zjevné vady.
  10. 7.    Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat. 

Kde kupující reklamaci uplatňuje

 1. 1.    Kupující reklamaci vyřizuje pod přiděleným reklamačním číslem, které je automaticky vygenerováno vyplnění reklamačního protokolu na web stránkách firmy www.music-park.cz/servis
 2. 2.    Kupující uplatňuje reklamaci vždy u prodejce, kde věc zakoupil.
 3. 3.    V případě, že zákazník je v kategorii dealer, vyplňuje servisní protokol dealer. Je na něm, jakým způsobem se pak se svým zákazníkem dohodne na dalším postupu. Veškeré náklady spojené s reklamací, jako jsou doprava věci do servisního střediska a zpět, při neoprávněné reklamaci provedení testu, hradí dealer.
 4. 4.    Zboží k reklamaci je doporučeno předávat s co nejpřesnější definicí závady, které vyplní do formuláře.

Termíny

 1. 1.    Termín začátku doby reklamace běží ode dne přijetí zboží do našeho servisního střediska. V případě, že nebyl formulář vyplněn a o reklamaci je prodávající informován až při převzetí, běží lhůta od tohoto dne.
 2. 2.    O způsobu provedení reklamačního řízení, o tom, jestli je jeho závada přijata jako záruční, zda je opravitelná nebo bude řešena výměnou za jiný kus, bude reklamující informován e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží v přiděleném servisním středisku. V případě, že je nutná důkladná expertiza závady například konzultací u zahraničního výrobce, může být tato doba delší.
 3. 3.    Reklamaci je nutno vyřídit bez zbytečných průtahů. Maximální doba k vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní ode dne přijetí reklamace. Vzhledem k tomu, že některé opravy provádí zahraniční servis, může se prodávající dohodnout na prodloužení tohoto termínu písemnou formou nebo mu může být zapůjčeno bezplatně náhradní zařízení po uplynutí této doby. Zapůjčení náhradního zařízení na celou dobu reklamace je možné po dohodě a za úplatu. V těchto případech se záruční doba původního zařízení neprodlužuje o dobu opravy.
 4. 4.    Po ukončení opravy je reklamované zboží zasláno odesílateli na základě údajů v servisním formuláři.
 5. 5.    Pokud reklamuje zboží kupující typu dealer je doba vyřízení reklamace stanovena na základě obchodní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Dealer hradí také veškeré náklady spojené s přepravou vadného zboží do servisního střediska.

Závěrečná ustanovení

 1. 1.    Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 1.ledna 2018 a nahrazuje tak předchozí verzi Reklamačního řádu.
 2. 2.    Prodávající si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 3. 3.    Tento reklamační řád byl vydán společností MUSIC – PARK.CZ s.r.o.

Pozáruční oprava

  1. 1.    Prodávající poskytuje ve svém servisním středisku také pozáruční opravy na zboží, které je distribuováno firmou MUSIC – PARK.CZ s.r.o. Kupující je povinen evidovat zboží na stránkách firmy www.music-park.cz s popisem závady stejně jako u záruční opravy.
  2. 2.    Kupující doručí osobně nebo na vlastní náklady a riziko zboží určené k opravě na adresu servisního střediska.
  3. 3.    Servisní středisko bude kupujícímu účtovat provedenou práci a výměnu dílů na základě předchozí emailové komunikace.
  4. 4.    Servisní středisko po vyřízení opravy vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zpět obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.